Likwidacja polisolokaty – jak odzyskać pieniądze?

Około osiem-dziesięć lat temu, na mniejszą skalę również obecnie, dużo ludzi otwierało i wciąż otwiera polisolokaty. Taki produkt w swojej ofercie miały lub mają towarzystwa ubezpieczeniowe (np. Axa, Allianz i wiele innych), banki (np. Deutsche Bank, Getin Bank) oraz pośrednicy finansowi (Open Finance). Ponieważ posiadanie polisolokaty wiąże się z różnego rodzaju opłatami: wstępną, za zarządzanie środkami, likwidacyjną, natomiast brakuje gwarancji wypłaty środków po zakończeniu umowy, rośnie liczba postępowań dotyczących odzyskiwania pieniędzy i kosztów likwidacyjnych z polisolokat.

Następstwa likwidacji polisolokaty

Polisolokata – w znacznym skrócie i według najprostszej definicji – to połączenie lokaty oszczędnościowo-inwestycyjnej z ubezpieczeniem na życie i dożycie. W polisolokacie podział wpłat nie jest równy – znaczna ich część przekazana jest na ryzykowne inwestycje. Zapisy w umowie, która wiąże klienta z ubezpieczycielem czy bankiem są zazwyczaj niekorzystne. W razie nieudanej inwestycji, opłatami jest obarczona tylko jedna strona – klient.
Wpłaty na polisolokatę trzeba wnosić z częstotliwością określoną w umowie, przykładowo co miesiąc, kwartał, pół roku lub rok. Popularną praktyką instytucji prowadzących polisolokaty jest zasada, iż w przypadku nie wniesienia opłaty, np. przez okres 3 kolejnych miesięcy, polisolokata jest likwidowana, a klient otrzymuje niewielką część z funduszu, jaki do tej pory zdołał uzbierać.

Polisolokata – jak odzyskać pieniądze?

Okres obowiązywania umowy o polisolokatę to od kilku do nawet kilkudziesięciu lat, z tej przyczyny nierzadko posiadacze polisolokaty decydują się na jej likwidację przed upływem jej trwania. Po podjęciu owej decyzji od właściciela zostaje pobrana opłata likwidacyjna – może ona sięgać nawet kwoty równej środków zgromadzonych do tej pory na polisolokacie. W przypadkach likwidacji polisolokaty dobrze jest zatem skorzystać z profesjonalnej porady – na rynku usług prawniczych są kancelarie wyspecjalizowane w prowadzeniu postępowań, dotyczących odzyskiwania pieniędzy z polisolokat i likwidacji polisolokat.